• RSS

Saturday, August 17, 2013

წერილი ე.დ.-ს!
....
სიძველეს ნაზიარები მე ვზივარ ახლა და ვსვამ ყავას... დიახ, ყავას, თანაც ცხელს, მაშინ, როცა შეგრილებულ ჩაიზე მეტად არაფერი მიყვარს. 
გარეთ უკუნი ღამეა... ჩემი ოთახის ფანჯრებზე ფარდებია გადაწეული... არადა, ყოველთვის ვჩხუბობ, როდესაც ფარდებს მიწევენ, ვამბობ, რომ მყუდროებას მირღვევს. ახლა კი ეს მყუდროებაც კი მაქვს, ღრმად, სულში... იმდენი მყუდროება მაქვს, რომ გარეგანი სამყარო ვეღარაფერს მაკლებს. 
სადღაც შორიდან ჭრიჭინების ხმები მესმის, კიდევ - რაღაც ფრინველის გაბმული ყივილი - ოღონდ ეს იმდენად შორიდან, რომ ჩემამდე მხოლოდ ექო თუ აღწევს... 

ბევრჯერ მიფიქრია ყრუ ადამიანებზე, ნეტავ ის გაბმული ხმა მაინც თუ ესმით, სრულ სიჩუმეში რომ გვაყრუებს ხოლმე ჩვენ. 

ვზივარ ახლა და უახლოესი წარსულის თითოეული წამი ყორანივით დამშხუის თავზე. არ მინდა იმის გაცნობიერება, რომ ეს უახლოესი წარსული მალე ახლო წარსული გახდება, შემდეგ უბრალოდ წარსული, მერე ძველი წარსული, მერე უძველესი... მაგრამ მერწმუნე(თ), ეს მხოლოდ დრო იანგარიშებს ასე... ჩემთვის ყოველი წამი ძალიან ახლოს განცდილი იქნება გახსენებისას. 

ვიცი, რომ ეს ერთადერთი გზაა ხმის მოსაწვდენად, ერთადერთი ხსნაა სულისთვის, მაგრამ მე მეყოფა ყველაფრის გადმოსაცემად... 
და მაინც, რამხელა ეგოიზმია ჩემში! არ უარყო(თ), ეს ასეა. მე მაინც ვახერხებ ხმის მოწვდენას მაშინ, როცა თქვ[შ]ენ ამის ძალა ა[ღა]რ შეგწევ(თ)ს. მართალია! ყველა ჩვენგანი ერთმანეთზე დიდი ეგოისტები ვართ დედამიწაზე. 

არ ვიცი, ეს წერილი რა განცდებს დაბადებს. შეიძლება ვიცი და საკუთარ თავს არ ვუმხელ (ესეც ხომ ეგოიზმია), თუმცა სულ გაჩუმებას მაინც სჯობს, რამე დავწერო, რამე მოგწერო(თ). 
არც ის ვიცი, ამგვარ წერილებს რამდენად ექნება სისტემატიური ხასიათი, მაგრამ ეს ხომ ის ადგილია, საიდანაც ყველაფერი დაიწყო - ჩემი ფიქრების ნავსაყუდელი, ჩემი საკუთრება. ადგილი, სადაც არავინ მიწესებს, რაზე ვწერო და როდის. სწორედ ამიტომ, ვერაფრის პირობას დავდებ... 

ბოლოს კი მუხრანს დავესესხები და ვიტყვი: „გულს ნუ გაიტეხთ! - მუხა კვლავაც შეიმოსება!“P.S. ადრესატის გარდა, ძნელი იქნება მკითხველისთვის, თითოეულ დეტალს ჩასწვდეს. მომიტევეთ.

3 comments:

e.d said...

Zvirfaso, unetareso...
Tqven ambobT rom ar iciT ra gancdebs dabadebs es werili? vecdebi gipasuxoT da Tanac geficebiT ar gadavaWarbeb-sulis wamokivlebis xma gagigoniaT? an sisxlis yivilis roca vnebaTaRelvis meoxebiT aboboqrebuli uwvriles ZarRvebSi veRar eteva da amoxeTqvas lamobs?-ai gancdebi rac Tqvenma werilma dabada CemSi... rom SegZlebodaT Cemi saxis danaxva roca es wavikiTxe, rom SegZlebodaT Cemi gulis Rrma xveulebSi Sexedva, mixvdebodiT rom am wuTas Cemma aRmafrenam zenits miaRwia, diax, Zvirfaso zenits-es yvelaze maRali wertilia sadac odesme avfrenilvar da uneburad caswavala maxsendeba-nuTu mec misi bedi mxvdeba wilad? magram SemiZlia Tavi davimSvido-aki miTxariT-“muxa kvlavac Seimoseba” Tumca es sityvebi mxolod gonebis wamalia da daWril suls iotisodena Svebasac ki ver aniWebs, ar vici albaT am bolo dros metad fatalisti gavxdi magram...magram gulis siRrmeSi arc am muxis “Semosvis” mwams da arc luxumis romelzedac Cvens did mgosans uTqvams-“eRirsebao luxumsa laSaris gorze Sadgoma”, Tumca ar minda amaze vifiqro, msurs im bednierebiT davtkbe romelic Tqvenma moulodnelma werilma miboZa...grafinia, Cemo grafinia, modiT CemTan, me uTqvenod ar SemiZlia...da kidev erTi-“dumili rekavs”-xom gagigoniaT es sityvebi? es migvaxvedrebs rom yruebsac esmiT is gabmuli xma romelzedac Tven saubrobT da iqneb maTi daxSuli yurebi imaze mets ismens vidre Cven-raTqmaunda es ar aris adamianuri xmebi magram... ar vici, mgoni zogjer mdumareba ufro xmauriania vidre Tavad xmauri...

e.d said...

roca am komentars waikitxavt tu mogesurvebat werili muxastan damitovet(imedia mixvdebit rasac vgulisxmob) tumca me pasuxs ver mogwert da iciT ratomac :)

e.d said...

rom icodet rogor minda werilis mowera...rom icodet rogor miwirs tavis shekaveba, magram ar vici albat ase sjobs-mgoni isedac xanmokle cxovrebis pirobebshi imis gaketebas rasac winaswar gansazghvruli ushedegobis dagi aqvs dasmuli azri ar aqvs...magram...magram mainc miy...